Algemene Voorwaarden iWear Direct

Dit zijn de bepalingen waarnaar in het iWear Direct Inschrijfformulier wordt verwezen. Ze vormen samen met het iWear Direct Inschrijfformulier de overeenkomst tussen de klant/consument (zijnde iedere natuurlijke persoon die met Pearle Opticiens een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten) (waarvan de gegevens in het iWear Direct Inschrijfformulier zijn vermeld) (“de consument”) en Pearle Opticiens.

Definities en interpretatie

In deze voorwaarden zullen de volgende woorden de betekenis hebben:
"Overeenkomst" de bestelling en levering van Goederen conform het iWear Direct Inschrijfformulier en onderhavige algemene voorwaarden.
"Werkdag" 9.00-17.00 uur van iedere dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop clearingbanken zijn geopend voor de transactie van normale bankzaken in België.
"Aanmeldingsdatum" de dag waarop het door de consument ingevulde en ondertekende iWear Direct Inschrijfformulier door een Pearle winkel is ontvangen.
iWear Direct "Inschrijfformulier" het Inschrijfformulier dat de consument invult en ondertekent ter inschrijving tot iWear Direct,
"Goederen" contactlenzen, lensvloeistof die de consument koopt bij Pearle Opticiens en welke Pearle Opticiens de consument op grond van de Overeenkomst dient te leveren zoals vermeld op het door de consument ingevulde en ondertekende iWear Direct Inschrijfformulier.
"Klantendienst" de telefonische klantendienst die door of namens Pearle Opticiens wordt gerund. De klantendienst is te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, behoudens op officieel erkende feestdagen. Het telefoonnummer is: 0800-77240 . De klantendienst is ook te bereiken per faxnummer: 07816-0236 en per e-mail: pearleopticiens@iweardirect.com “Prijs” de verschuldigde prijs voor de door Pearle Opticiens aan de consument geleverde Goederen; en diensten die door of namens Pearle Opticiens aan de consument worden geleverd zoals nader omschreven en uiteengezet in het iWear Direct Inschrijfformulier.
"iWear Direct" het door Pearle Opticiens geëxploiteerde plan in verband waarmee Pearle Opticiens de consument Goederen levert en de consument eventueel voorziet van bepaalde andere daarmee gerelateerde diensten zoals nader omschreven in en overeenkomstig de modaliteiten zoals voorzien op het iWear Driect Inschrijfformulier en deze algemene voorwaarden.
"Pearle Opticiens" zijnde Brilmij Groep B.V, met zetel gevestigd te Amersfoortsestraat 84 A, 3769 AM SOESTERBERG, ingeschreven bij het Kamer van Koophandel te 
Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 31047357
, alsmede/desgevallend aan haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Pearle Opticiens zijn geaccepteerd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.Teneinde discussies uit te sluiten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument ter beschikking gesteld en samen met het iWear Direct Inschrijfformulier voor gelezen en akkoord ondertekend.  
1.2 De aanmelding van de consument voor deelname aan iWear Direct gebeurt in een Pearle winkel waar het iWear Direct Inschrijfformulier wordt ingevuld, ondertekend en afgegeven. De aanmelding is onderworpen aan acceptatie hiervan door Pearle Opticiens. Er zal geen Overeenkomst tussen de consument en Pearle Opticiens tot stand komen (en door de consument dus ook geen enkele betaling verschuldigd zijn) tot Pearle Opticiens de aanmelding schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt (ten laatste binnen tien (10) werkdagen vanaf de Aanmeldingsdatum) of een begin met de uitvoering van het iWear Direct Inschrijfformulier maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Pearle Opticiens een begin met de uitvoering van het iWear Direct Inschrijfformulier maakt, geldt de factuur van Pearle Opticiens tevens als bevestiging van de acceptatie van het iWear Direct Inschrijfformulier.

Artikel 2 Levering van Goederen

2.1 De bedoeling van iWear Direct is een maandelijkse aflevering van de Goederen gedurende de duur zoals bepaald in artikel 6 van de Overeenkomst. Pearle Opticiens zal de maandelijkse aflevering van de Goederen verrichten binnen veertien (14) werkdagen, nadat de daarop betrekking hebbende maandelijkse betaling is ontvangen overeenkomstig artikel 3.1. De kostprijs wordt met de consument overeengekomen en staat vermeld op het iWear Direct Inschrijfformulier.
2.2 Iedere set contactlenzen die door Pearle Opticiens aan de consument wordt geleverd, wordt verzonden in blisters waarop een identificerend voorschrift voor elke lens is vermeld conform de voorschrift. Voor gebruik van de contactlenzen is de consument verplicht om te controleren of het identificerend contactlensvoorschrift voor iedere contactlens overeenkomt met de contactlensvoorschrift zoals opgesteld door de Pearle winkel of door de consument zelf binnengebracht zoals opgesteld door de oogarts (en zoals - voor zover als nodig - van tijd tot tijd gewijzigd). De consuments voorlopige contactlensvoorschrift waarmee wordt gestart, is vermeld op het iWear Direct Inschrijfformulier. Indien de consument enige twijfel heeft ten aanzien van het juiste voorschrift van de geleverde contactlenzen en de lenzensterkte, dient de consument onmiddellijk voor nader advies contact op te nemen met de Klantendienst. De consument mag nooit contactlenzen dragen waarvan het voorschrift niet overeenkomt met het meest recente voorschrift dat de consument van de Pearle winkel heeft gekregen of door de consument zelf binnengebracht zoals opgesteld door de oogarts. Linker -en rechtercontactlenzen mogen uitsluitend in het corresponderende oog worden gedragen.
2.3 Alle door Pearle Opticiens in het kader van de Overeenkomst geleverde Goederen zullen worden verzonden in overeenstemming met het meest recente voorschrift dat door de Pearle winkel op de naam is geregistreerd. De consument dient een nieuw en gewijzigd voorschrift zoals opgesteld door de oogarts ten laatste in een Pearle winkel binnen te brengen of door Pearle Opticiens zelf te laten maken op ten minste 5 dagen voor de domicileringsdatum, opdat de volgende levering daarmee nog tijdig in overeenstemming zou kunnen worden gebracht. Leveringen van Goederen op basis van oude, niet tijdig gewijzigde voorschriften ingevolge de handelen of nalaten kunnen door Pearle Opticiens niet worden vergoed of omgeruild. Voorschriftwijzigingen/lenssterktewijzigingen of andere wijzigingen met betrekking tot de te leveren Goederen op vraag van de consument, dienen in een Pearle winkel te gebeuren met inachtname van artikel 3.3. van de Overeenkomst.
2.4 Pearle Opticiens stuurt de Goederen naar het adres zoals vermeld in het iWear Direct Inschrijfformulier, tenzij de consument Pearle Opticiens een schriftelijke adreswijziging bezorgt op het adres zoals vermeld in Artikel 9.6 of de Klantendienst telefonisch van een dergelijke wijziging tijdig ten minste 5 dagen voor de domicileringsdatum in kennis stelt.
2.5 Het risico van de Goederen zal van Pearle Opticiens op de consument overgaan vanaf het ogenblik dat de Goederen aan B-Post of enige andere vervoerder zijn toevertrouwd ter verzending van de goederen zoals vermeld in het iWear Direct Inschrijfformulier, dan wel naar het overeenkomstig artikel 2.4 gewijzigde adres. Het eigendom van de geleverde Goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, zodra de consument aan de betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan.

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1 Ter vergoeding van de Goederen en diensten die de consument door Pearle Opticiens worden geleverd, is door de consument aan Pearle Opticiens een Prijs verschuldigd. Deze Prijs is met de consument overeengekomen en is vermeld op het iWear Direct Inschrijfformulier. Het gaat om een totale prijs incl. 21% BTW. en kosten zoals vermeld op het IWEAR DIRECT Inschrijfformulier. De consument verplicht zich deze Prijs maandelijks te betalen door middel van bankdomiciliëring zoals vermeld in het iWear Direct Inschrijfformulier dan wel op de wijze zoals daarop anders overeengekomen.
3.2 De Prijs kan op initiatief van en door Pearle Opticiens worden gewijzigd. De consument zult van een dergelijke wijziging schriftelijk in kennis worden gesteld met inachtneming van een termijn van vijfentwintig (25) werkdagen. De gewijzigde prijs is van toepassing op de Overeenkomst binnen de maand na kennisgeving ervan. Indien de consument niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs, heeft de consument het recht om de Overeenkomst binnen voormelde termijn van een maand zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan Pearle Opticiens. Deze kennisgeving dient verstuurd te worden naar het adres zoals beschreven in artikel 9.6 van deze Overeenkomst. Tenzij de consument de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 3.2 wordt de consument geacht elke Prijswijziging te hebben geaccepteerd die de consument volgens de bepalingen van dit Artikel 3.2 is bekendgemaakt.
3.3 De Prijs kan door Pearle Opticiens worden gewijzigd tengevolge van een door de consument gewenste en aangegeven wijziging in de samenstelling van de Goederen (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, kan zijn begrepen: een ander lenstype, sterkte, en/of vloeistof ingevolge een al dan niet gewijzigd voorschrift), dan wel in de frequentie van de levering van de Goederen na overeenstemming hieromtrent tussen de consument en Pearle Opticiens in een Pearle winkel. De consument kan de Overeenkomst niet ontbinden op grond van een Prijswijziging overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 3.3 dewelke met de toestemming is gebeurd.
3.4 De consument machtigt door het aangaan van de Overeenkomst Pearle Opticiens tot het in de plaats doen van BTW aangifte met betrekking tot het onderwerp en de Prijs van de Overeenkomst in de naam. Alle rechten en verplichtingen die uit deze aangifte voortvloeien zullen Pearle Opticiens toekomen respectievelijk door haar worden voldaan.

Artikel 4 Contactlenscontroles

4.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verplicht de consument zich om tenminste één maal per 12 maanden een contactlenscontrole te ondergaan bij een Pearle winkel. Pearle Opticiens draagt er zorg voor dat deze contactlenscontrole door een Pearle winkel gratis aan de consument wordt aangeboden.

Artikel 5 Overmacht

5.1 In geval door omstandigheden die niet aan Pearle Opticiens, (al dan niet leidinggevend) personeel van Pearle Opticiens of door Pearle Opticiens aangestelden of lasthebbers zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Pearle Opticiens onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Pearle Opticiens, welke niet voor risico van Pearle Opticiens komen en de omstandigheid dat Pearle Opticiens een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Pearle Opticiens te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Pearle Opticiens hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal Pearle Opticiens de consument hiervan onmiddellijk schriftelijk over berichten. In voorkomend geval is Pearle Opticiens niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Pearle Opticiens kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de Overeenkomst ontbonden acht, of de Overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.
5.2 Indien Pearle Opticiens de Overeenkomst beëindigt of ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling steeds worden terugbetaald.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1 De Overeenkomst zal aanvangen op de dag van de kennisgeving van Pearle Opticiens aan de consument dat de aanmelding is geaccepteerd overeenkomstig artikel 1.2 van de Overeenkomst en zal volledig van kracht blijven tot beëindiging ervan door de consument of Pearle Opticiens. Beëindiging vindt plaats door middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van minstens vijftien (15) werkdagen voor het einde van de lopende kalendermaand. Een dergelijke kennisgeving dient verstuurd te worden naar het adres zoals beschreven in artikel 9.6 van deze Overeenkomst.
6.2 “In afwijking van het bovenstaande is Pearle Opticiens gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van de rechtbank en mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving indien de bank weigert om enige betaling te doen waartoe de consument verplicht is op grond van de Overeenkomst, voorzover de consument de contractuele inbreuk niet heeft verholpen binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van een aangetekend schrijven van Pearle Opticiens waarin de consument in kennis wordt gesteld van deze inbreuk en wordt aangemaand om deze binnen voormelde termijn te remediëren”

Artikel 7 Garantie

7.1 In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of andere Goederen is Pearle Opticiens verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of andere Goederen te leveren. Voorts garandeert Pearle Opticiens de kwaliteit, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur van de door haar geleverde Goederen zoals deze door partijen bij het aangaan van de Overeenkomst zijn bedoeld en zijn weergegeven in de CE- productinformatie van de fabrikant. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
7.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde, moeten klachten over een gebrek aan overeenstemming van de geleverde Goederen met de Overeenkomst bij Pearle Opticiens worden ingediend binnen twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, zulks overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Pearle Opticiens een redelijke termijn worden gegund teneinde de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
7.3 Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van Pearle Opticiens herstel- of andere werkzaamheden aan het door Pearle Opticiens - met garantie - geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten. Evenmin geldt de garantie in geval het gebrek te wijten is aan foutief gebruik, nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door de consument.
7.4 In geval van een klacht dient de consument de Goederen terug te sturen naar het adres vermeld op het retouradres zoals weergegeven op het aan de consument verstuurde pakket, binnen de in artikel 7.2 vermelde termijnen samen met mededelingen betreffende de bijzonderheden van het probleem. Pearle Opticiens zal de Goederen vervangen indien de klacht of het probleem gegrond is binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst door Pearle Opticiens van de geretourneerde Goederen.
7.5 Het bovenstaande laat onverlet de wettelijke rechten die de consument krachtens de wet toekomen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De door Pearle Opticiens geleverde Goederen zitten in de verpakking van de fabrikant. De consument zal de gebruiksinstructies van de fabrikant goed lezen alvorens de Goederen te gebruiken. In geval van onduidelijkheid zal contact worden opgenomen met Pearle Opticiens. Pearle Opticiens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen, foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden en – instructies van de fabrikant of voor gebreken of schade ontstaan ingevolge onzorgvuldige naleving van de gebruiksvoorwaarden en – instructies van de fabrikant door de consument.Pearle Opticiens is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de Goederen, de onoplettendheid of onzorgvuldigheid en de verdraagbaarheid/gevoeligheid/geschiktheid van en de mogelijke nadelige gevolgen voor de ogen voor de Goederen. Voor zover de Goederen voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum, geldt dat Pearle Opticiens bji gebruik van deze Goederen na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt.
8.2 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Pearle Opticiens,(al dan niet leidinggevend) personeel van Pearle Opticiens of door Pearle Opticiens aangestelden of lasthebbers, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Pearle Opticiens, (al dan niet leidinggevend) personeel van Pearle Opticiens, van Pearle Opticiens aangestelden of lasthebbers en behoudens in geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van Pearle Opticiens.
8.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Pearle Opticiens toch enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van 1 set contactlenzen per schadegeval en maximaal 2 sets contactlenzen per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld in hoofde van Pearle Opticiens,(al dan niet leidinggevend) personeel van Pearle Opticiens of door Pearle Opticiens aangestelden of lasthebbersen behoudens in geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van Pearle Opticiens.
8.4 Indien Pearle Opticiens ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een overeenkomst met de consument c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument haar terzake volledig vrijwaren en Pearle Opticiens alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 9 Overige bepalingen

9.1 Pearle Opticiens houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van de Overeenkomst met Pearle Opticiens geeft de consument toestemming om de gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van het privacy statement zoals vermeld op het iWear Direct Inschrijfformulier.

“De consuments persoonsgegevens die worden meegedeeld op het iWear Direct inschrijfformulier worden opgenomen in het bestand van Brilmij Groep B.V, met maatschappelijke zetel gevestigd te Amersfoortsestraat 84A, 3769 AM Soesterberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 31047353 met het oog op contractuele opvolging en direct marketing voor gelijkaardige producten of diensten die Brilmij Groep B.V,. De consuments gegevens worden door Brilmij Groep B.V meegedeeld aan medewerkers van Brilmij Groep B.V. met het oog op contractuele opvolging en direct marketing voor gelijkaardige producten of diensten van de Brilmij groep. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt De consument ten allen tijde over een recht op toegang en op aanpassing en verbetering van de gegevens en heeft de consument het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik, de verwerking en doorgifte van de gegevens voor direct-marketing. Dit recht kan worden uitgeoefend door het sturen van een e-mail naar pearleopticiens@iweardirect.com. Voor meer informatie wordt de consument uitgenodigd het publieke register te raadplegen dat dagelijks bijgewerkt wordt door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals bedoeld in artikel 18 van voornoemde wet.” 9.2 Op de rechtsverhouding tussen Pearle Opticiens en de consument is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, de Overeenkomst, de Overeenkomst zelf, en haar uitleg/interpretatie of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken van het arrondissement waar de consument woonachtig bent. 
9.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden door enig(e) rechtbank, tribunaal of bestuurslichaam met bevoegde jurisdictie geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, eenzijdig herroepbaar, niet-afdwingbaar of onredelijk wordt bevonden, zal zij in de mate van dergelijke onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid, eenzijdige herroepbaarheid, niet-afdwingbaarheid of onredelijkheid zonodig van deze voorwaarden worden uitgesloten, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden en het restant van dergelijke bepaling zullen volledig van kracht blijven.
9.4 De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen de consument en Pearle Opticiens en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, regelingen, verplichtingen, voorstellingen of verklaringen met betrekking tot dergelijke inhoud.
9.5 Pearle Opticiens is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden de consument zo spoedig mogelijk toegestuurd. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst binnen de maand na kennisgeving ervan. Indien de consument hiermee niet akkoord gaat, heeft de consument het recht om de Overeenkomst binnen voormelde termijn zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan Pearle Opticiens dewelke dient verstuurd te worden naar het adres zoals beschreven in artikel 9.6 van de Overeenkomst.
9.6 Iedere mededeling, kennisgeving of andere communicatie onder of in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk of telefonisch te worden gedaan. Pearle Opticiens zal dit sturen naar het adres vermeld in het Inschrijfformulier, dan wel een door de consument opgegeven ander adres. De consument dient dit te sturen per post naar: iWear Direct, AA 893, Postbus 71, 9000 Gent, België of per email naar: pearleopticiens@iweardirect.com De consument kan ook hiervoor ook de Klantendienst bellen op 0800-77240
9.7 Bij ontbreken van bewijs van eerdere ontvangst zal een mededeling, kennisgeving of andere communicatie geacht worden te zijn afgeleverd: (a) indien persoonlijk overhandigd, wanneer achtergelaten op het adres van de relevante partij; of (b) indien verzonden via de snelste normale postbezorging, twee werkdagen na de terpostbezorging ervan of, indien verzonden per luchtpost, vijf werkdagen na de terpostbezorging ervan. Niettegenstaande het voorgaande zal, indien een mededeling, kennisgeving of andere communicatie wordt geleverd of wordt geacht te zijn afgeleverd op een niet-werkdag, zulks worden beschouwd als aflevering op de volgende werkdag.
9.8 In deze voorwaarden zullen de kopjes boven de artikelen geen invloed hebben op de constructie of interpretatie van deze Overeenkomst.