Logo
  
Vind een winkel
Vind een winkel

Algemene Voorwaarden iWear Direct

Dit zijn de bepalingen waarnaar in het iWear Direct Inschrijfformulier wordt verwezen. Ze vormen samen met het iWear Direct Inschrijfformulier de overeenkomst tussen u, de klant/consument (zijnde iedere natuurlijke persoon die met Pearle Opticiens een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten) (waarvan de gegevens in het iWear Direct Inschrijfformulier zijn vermeld) (“u”) en Pearle Opticiens.

Definities en interpretatie

In deze voorwaarden zullen de volgende woorden de betekenis hebben:
"Overeenkomst" de bestelling en levering van Goederen conform het iWear Direct Inschrijfformulier en onderhavige algemene voorwaarden.
"Werkdag" 9.00-17.00 uur van iedere dag (anders dan een zaterdag of zondag) waarop clearingbanken zijn geopend voor de transactie van normale bankzaken in België.
"Aanmeldingsdatum" de dag waarop het door u ingevulde en ondertekende iWear Direct Inschrijfformulier door een Pearle winkel is ontvangen.
iWear Direct "Inschrijfformulier" het Inschrijfformulier dat u invult en ondertekent ter inschrijving tot iWear Direct
"Goederen" contactlenzen, lensvloeistof die u koopt bij Pearle Opticiens en welke Pearle Opticiens u op grond van de Overeenkomst dient te leveren zoals vermeld op het door u ingevulde en ondertekende iWear Direct Inschrijfformulier.
"Klantendienst" de telefonische klantendienst die door of namens Pearle Opticiens wordt gerund. De klantendienst is te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, behoudens op officieel erkende feestdagen. Het telefoonnummer is: 0800-77240 . De klantendienst is ook te bereiken per faxnummer: 07816-0236 en per e-mail: pearleopticiens@iweardirect.com “Prijs” de verschuldigde prijs voor de door Pearle Opticiens aan u geleverde Goederen; en diensten die door of namens Pearle Opticiens aan u worden geleverd zoals nader omschreven en uiteengezet in het iWear Direct Inschrijfformulier.
"iWear Direct" het door Pearle Opticiens geëxploiteerde plan in verband waarmee Pearle Opticiens u Goederen levert en u eventueel voorziet van bepaalde andere daarmee gerelateerde diensten zoals nader omschreven in en overeenkomstig de modaliteiten zoals voorzien op het iWear Driect Inschrijfformulier en deze algemene voorwaarden.
"Pearle Opticiens" zijnde Brilmij Groep B.V, met zetel gevestigd te Amersfoortsestraat 84 A, 3769 AM SOESTERBERG, ingeschreven bij het Kamer van Koophandel te
Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 31047357
, alsmede/desgevallend aan haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Pearle Opticiens zijn geaccepteerd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.Teneinde discussies uit te sluiten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u ter beschikking gesteld en samen met het iWear Direct Inschrijfformulier voor gelezen en akkoord ondertekend.
1.2 Uw aanmelding voor deelname aan iWear Direct gebeurt in een Pearle winkel waar het iWear Direct Inschrijfformulier wordt ingevuld, ondertekend en afgegeven. De aanmelding is onderworpen aan acceptatie hiervan door Pearle Opticiens. Er zal geen Overeenkomst tussen u en Pearle Opticiens tot stand komen (en door u dus ook geen enkele betaling verschuldigd zijn) tot Pearle Opticiens uw aanmelding schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt (ten laatste binnen tien (10) werkdagen vanaf de Aanmeldingsdatum)
of een begin met de uitvoering van het iWear Direct Inschrijfformulier maakt. Voor zover de Overeenkomst tot stand komt doordat Pearle Opticiens een begin met de uitvoering van het iWear Direct Inschrijfformulier maakt, geldt de factuur van Pearle Opticiens tevens als bevestiging van de acceptatie van het iWear Direct Inschrijfformulier.

Artikel 2 Levering van Goederen

2.1 De bedoeling van iWear Direct is een maandelijkse aflevering van de Goederen gedurende de duur zoals bepaald in artikel 6 van de Overeenkomst. Pearle Opticiens zal de maandelijkse aflevering van de Goederen verrichten binnen veertien (14) werkdagen, nadat de daarop betrekking hebbende maandelijkse betaling is ontvangen overeenkomstig artikel 3.1. De kostprijs wordt met u overeengekomen en staat vermeld op het iWear Direct Inschrijfformulier.
2.2 Iedere set contactlenzen die door Pearle Opticiens aan u wordt geleverd, wordt verzonden in blisters waarop een identificerend voorschrift voor elke lens is vermeld conform uw voorschrift.Voor gebruik van de contactlenzen bent u verplicht om te controleren of het identificerend contactlensvoorschrift voor iedere contactlens overeenkomt met uw contactlensvoorschrift zoals opgesteld door uw Pearle winkel of door uzelf binnengebracht zoals opgesteld door uw oogarts (en zoals - voor zover als nodig - van tijd tot tijd gewijzigd). Uw voorlopige contactlensvoorschrift waarmee wordt gestart, is vermeld op het iWear Direct Inschrijfformulier. Indien u enige twijfel heeft ten aanzien van het juiste voorschrift van de geleverde contactlenzen en de lenzensterkte, dient u onmiddellijk voor nader advies contact op te nemen met de Klantendienst. U mag nooit contactlenzen dragen waarvan het voorschrift niet overeenkomt met het meest recente voorschrift dat u van uw Pearle winkel heeft gekregen of door uzelf binnengebracht zoals opgesteld door uw oogarts. Linker -en rechtercontactlenzen mogen uitsluitend in het corresponderende oog worden gedragen.
2.3 Alle door Pearle Opticiens in het kader van de Overeenkomst geleverde Goederen zullen worden verzonden in overeenstemming met het meest recente voorschrift dat door uw Pearle winkel op uw naam is geregistreerd. U dient een nieuw en gewijzigd voorschrift zoals opgesteld door uw oogarts ten laatste in een Pearle winkel binnen te brengen of door Pearle Opticiens zelf te laten maken op ten minste 5 dagen voor de domicileringsdatum, opdat de volgende levering daarmee nog tijdig in overeenstemming zou kunnen worden gebracht. Leveringen van Goederen op basis van oude, niet tijdig gewijzigde voorschriften ingevolge uw handelen of nalaten kunnen door Pearle Opticiens niet worden vergoed of omgeruild. Voorschriftwijzigingen/lenssterktewijzigingen of andere wijzigingen met betrekking tot de te leveren Goederen op vraag van u, dienen in een Pearle winkel te gebeuren met inachtname van artikel 3.3. van de Overeenkomst.
2.4 Pearle Opticiens stuurt de Goederen naar het adres zoals vermeld in het iWear Direct Inschrijfformulier, tenzij u Pearle Opticiens een schriftelijke adreswijziging bezorgt op het adres zoals vermeld in Artikel 9.6 of de Klantendienst telefonisch van een dergelijke wijziging tijdig ten minste 5 dagen voor de domicileringsdatum in kennis stelt.
2.5 Het risico van de Goederen zal van Pearle Opticiens op u overgaan vanaf het ogenblik dat de Goederen aan B-Post of enige andere vervoerder zijn toevertrouwd ter verzending van de goederen zoals vermeld in het iWear Direct Inschrijfformulier, dan wel naar het overeenkomstig artikel 2.4 gewijzigde adres. Het eigendom van de geleverde Goederen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op u over, zodra u aan uw betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende Overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan.

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1 Ter vergoeding van de Goederen en diensten die u door Pearle Opticiens worden geleverd, is door u aan Pearle Opticiens een Prijs verschuldigd. Deze Prijs is met u overeengekomen en is vermeld op het iWear Direct Inschrijfformulier. Het gaat om een totale prijs incl. 21% BTW. en kosten zoals vermeld op het IWEAR DIRECT Inschrijfformulier. U verplicht zich deze Prijs maandelijks te betalen door middel van bankdomiciliëring zoals vermeld in het iWear Direct Inschrijfformulier dan wel op de wijze zoals daarop anders overeengekomen
3.2 De Prijs kan op initiatief van en door Pearle Opticiens worden gewijzigd. U zult van een dergelijke wijziging schriftelijk in kennis worden gesteld met inachtneming van een termijn van vijfentwintig (25) werkdagen. De gewijzigde prijs is van toepassing op de Overeenkomst binnen de maand na kennisgeving ervan. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde prijs, heeft u het recht om de Overeenkomst binnen voormelde termijn van een maand zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan Pearle Opticiens. Deze kennisgeving dient verstuurd te worden naar het adres zoals beschreven in artikel 9.6 van deze Overeenkomst. Tenzij u de Overeenkomst beëindigt overeenkomstig de bepalingen van dit Artikel 3.2 wordt u geacht elke Prijswijziging te hebben geaccepteerd die u volgens de bepalingen van dit Artikel 3.2 is bekendgemaakt.
3.3 De Prijs kan door Pearle Opticiens worden gewijzigd tengevolge van een door u gewenste en aangegeven wijziging in de samenstelling van de Goederen (waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, kan zijn begrepen: een ander lenstype, sterkte, en/of vloeistof ingevolge een al dan niet gewijzigd voorschrift), dan wel in de frequentie van de levering van de Goederen na overeenstemming hieromtrent tussen u en Pearle Opticiens in een Pearle winkel. U kunt de Overeenkomst niet ontbinden op grond van een Prijswijziging overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 3.3 dewelke met uw toestemming is gebeurd.
3.4 U machtigt door het aangaan van de Overeenkomst Pearle Opticiens tot het in uw plaats doen van BTW aangifte met betrekking tot het onderwerp en de Prijs van de Overeenkomst in uw naam. Alle rechten en verplichtingen die uit deze aangifte voortvloeien zullen Pearle Opticiens toekomen respectievelijk door haar worden voldaan

Artikel 4 Contactlenscontroles

4.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst verplicht u zich om tenminste één maal per 12 maanden een contactlenscontrole te ondergaan bij een Pearle winkel. Pearle Opticiens draagt er zorg voor dat deze contactlenscontrole door een Pearle winkel gratis aan u wordt aangeboden.

Artikel 5 Overmacht

5.1 Ingeval door omstandigheden die niet aan Pearle Opticiens, (al dan niet leidinggevend) personeel van Pearle Opticiens of door Pearle Opticiens aangestelden of lasthebbers zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Pearle Opticiens onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Pearle Opticiens, welke niet voor risico van Pearle Opticiens komen en de omstandigheid dat Pearle Opticiens een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Pearle Opticiens te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Pearle Opticiens hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zal Pearle Opticiens u hiervan onmiddellijk schriftelijk over berichten. In voorkomend geval is Pearle Opticiens niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Pearle Opticiens kan, te harer keuze, of aan u berichten dat zij de Overeenkomst ontbonden acht, of de Overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.
5.2 Indien Pearle Opticiens de Overeenkomst beëindigt of ontbindt, zal een gedane vooruitbetaling steeds worden terugbetaald.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1 De Overeenkomst zal aanvangen op de dag van de kennisgeving van Pearle Opticiens aan u dat uw aanmelding is geaccepteerd overeenkomstig artikel 1.2 van de Overeenkomst en zal volledig van kracht blijven tot beëindiging ervan door u of Pearle Opticiens. Beëindiging vindt plaats door middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van minstens vijftien (15) werkdagen voor het einde van de lopende kalendermaand. Een dergelijke kennisgeving dient verstuurd te worden naar het adres zoals beschreven in artikel 9.6 van deze Overeenkomst.
6.2 “In afwijking van het bovenstaande is Pearle Opticiens gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van de rechtbank en mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving indien uw bank weigert om enige betaling te doen waartoe u verplicht bent op grond van de Overeenkomst, voorzover u de contractuele inbreuk niet heeft verholpen binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst van een aangetekend schrijven van Pearle Opticiens waarin u in kennis wordt gesteld van deze inbreuk en wordt aangemaand om deze binnen voormelde termijn te remediëren”

Artikel 7 Garantie

7.1 In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of andere Goederen is Pearle Opticiens verplicht een nieuwe oogmeting te verrichten en/of andere Goederen te leveren. Voorts garandeert Pearle Opticiens de kwaliteit, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur van de door haar geleverde Goederen zoals deze door partijen bij het aangaan van de Overeenkomst zijn bedoeld en zijn weergegeven in de CE- productinformatie van de fabrikant. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
7.2 Onverminderd het hiervoor bepaalde, moeten klachten over een gebrek aan overeenstemming van de geleverde Goederen met de Overeenkomst bij Pearle Opticiens worden ingediend binnen twee maanden vanaf de dag waarop u/de consument het gebrek heeft vastgesteld, zulks overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij u van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Pearle Opticiens een redelijke termijn worden gegund teneinde de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
7.3 Aanspraak op garantie vervalt indien derden of u zonder toestemming van Pearle Opticiens herstel- of andere werkzaamheden aan het door Pearle Opticiens - met garantie - geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten. Evenmin geldt de garantie in geval het gebrek te wijten is aan foutief gebruik, nagelaten verzorging, opzettelijke beschadiging of onoplettendheid door u.
7.4. In geval van een klacht dient u de Goederen terug te sturen naar het adres vermeld op het retouradres zoals weergegeven op het aan u verstuurde pakket, binnen de in artikel 7.2 vermelde termijnen samen met mededelingen betreffende de bijzonderheden van het probleem. Pearle Opticiens zal de Goederen vervangen indien uw klacht of het probleem gegrond is binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst door Pearle Opticiens van de geretourneerde Goederen.
7.5. Het bovenstaande laat onverlet de wettelijke rechten die u krachtens de wet toekomen.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

8.1 De door Pearle Opticiens geleverde Goederen zitten in de verpakking van de fabrikant. U zal de gebruiksinstructies van de fabrikant goed lezen alvorens de Goederen te gebruiken. In geval van onduidelijkheid zal contact worden opgenomen met Pearle Opticiens. Pearle Opticiens kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele technische gebreken in de verpakte goederen, foutieve vermeldingen in de gebruiksvoorwaarden en – instructies van de fabrikant of voor gebreken of schade ontstaan ingevolge onzorgvuldige naleving van de gebruiksvoorwaarden en – instructies van de fabrikant door u. Pearle Opticiens is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door u of derden van de Goederen, uw onoplettendheid of onzorgvuldigheid en de verdraagbaarheid/gevoeligheid/geschiktheid van en de mogelijke nadelige gevolgen voor de ogen voor de Goederen. Voor zover de Goederen voorzien zijn van een uiterste houdbaarheidsdatum, geldt dat Pearle Opticiens bji gebruik van deze Goederen na de uiterste houdbaarheidsdatum geen enkele aansprakelijkheid meer aanvaardt.
8.2 Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door Pearle Opticiens,(al dan niet leidinggevend) personeel van Pearle Opticiens of door Pearle Opticiens aangestelden of lasthebbers, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van Pearle Opticiens, (al dan niet leidinggevend) personeel van Pearle Opticiens, van Pearle Opticiens aangestelden of lasthebbers en behoudens in geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van Pearle Opticiens..
8.3 Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Pearle Opticiens toch enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal de waarde van 1 set contactlenzen per schadegeval en maximaal 2 sets contactlenzen per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld in hoofde van Pearle Opticiens,(al dan niet leidinggevend) personeel van Pearle Opticiens of door Pearle Opticiens aangestelden of lasthebbersen behoudens in geval van schade door overlijden of lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van Pearle Opticiens.
8.4 Indien Pearle Opticiens ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een overeenkomst met u c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal u haar terzake volledig vrijwaren en Pearle Opticiens alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 9 Overige bepalingen

9.1 Pearle Opticiens houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van de Overeenkomst met Pearle Opticiens geeft u toestemming om uw gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet tot Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van Persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen van het privacy statement zoals vermeld op het iWear Direct Inschrijfformulier.

“Uw persoonsgegevens die worden meegedeeld op het iWear Direct inschrijfformulier worden opgenomen in het bestand van Brilmij Groep B.V, met maatschappelijke zetel gevestigd te Amersfoortsestraat 84A, 3769 AM Soesterberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 31047353 met het oog op contractuele opvolging en direct marketing voor gelijkaardige producten of diensten die Brilmij Groep B.V,. Uw gegevens worden door Brilmij Groep B.V meegedeeld aan medewerkers van Brilmij Groep B.V. met het oog op contractuele opvolging en direct marketing voor gelijkaardige producten of diensten van de Brilmij groep. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens beschikt U ten allen tijde over een recht op toegang en op aanpassing en verbetering van uw gegevens en heeft U het recht om U kosteloos te verzetten tegen het gebruik, de verwerking en doorgifte van uw gegevens voor direct-marketing. Dit recht kan worden uitgeoefend door het sturen van een e-mail naar pearleopticiens@iweardirect.com. Voor meer informatie wordt u uitgenodigd het publieke register te raadplegen dat dagelijks bijgewerkt wordt door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer zoals bedoeld in artikel 18 van voornoemde wet.”


9.2 Op de rechtsverhouding tussen Pearle Opticiens en u is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, de Overeenkomst, de Overeenkomst zelf, en haar uitleg/interpretatie of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken van het arrondissement waar u woonachtig bent.
9.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden door enig(e) rechtbank, tribunaal of bestuurslichaam met bevoegde jurisdictie geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig, nietig, eenzijdig herroepbaar, niet-afdwingbaar of onredelijk wordt bevonden, zal zij in de mate van dergelijke onwettigheid, ongeldigheid, nietigheid, eenzijdige herroepbaarheid, niet-afdwingbaarheid of onredelijkheid zonodig van deze voorwaarden worden uitgesloten, terwijl de resterende bepalingen van deze voorwaarden en het restant van dergelijke bepaling zullen volledig van kracht blijven.
9.4. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Pearle Opticiens en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, regelingen, verplichtingen, voorstellingen of verklaringen met betrekking tot dergelijke inhoud.
9.5. Pearle Opticiens is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden u zo spoedig mogelijk toegestuurd. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst binnen de maand na kennisgeving ervan. Indien u hiermee niet akkoord gaat, heeft u het recht om de Overeenkomst binnen voormelde termijn zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan Pearle Opticiens dewelke dient verstuurd te worden naar het adres zoals beschreven in artikel 9.6 van de Overeenkomst.
9.6 Iedere mededeling, kennisgeving of andere communicatie onder of in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk of telefonisch te worden gedaan. Pearle Opticiens zal dit sturen naar het adres vermeld in het Inschrijfformulier, dan wel een door u opgegeven ander adres. U dient dit te sturen per post naar: iWear Direct, AA 893, Postbus 71, 9000 Gent, België of per email naar: pearleopticiens@iweardirect.com U kunt ook hiervoor ook de Klantendienst bellen op 0800-77240
9.7 Bij ontbreken van bewijs van eerdere ontvangst zal een mededeling, kennisgeving of andere communicatie geacht worden te zijn afgeleverd: (a) indien persoonlijk overhandigd, wanneer achtergelaten op het adres van de relevante partij; of (b) indien verzonden via de snelste normale postbezorging, twee werkdagen na de terpostbezorging ervan of, indien verzonden per luchtpost, vijf werkdagen na de terpostbezorging ervan. Niettegenstaande het voorgaande zal, indien een mededeling, kennisgeving of andere communicatie wordt geleverd of wordt geacht te zijn afgeleverd op een niet-werkdag, zulks worden beschouwd als aflevering op de volgende werkdag.
9.8 In deze voorwaarden zullen de kopjes boven de artikelen geen invloed hebben op de constructie of interpretatie van deze Overeenkomst.

Welke bril past het best bij welk gezicht?

Word fan op Facebook!
 

Contactlenzen thuis bezorgd
 

Budgetvriendelijke selectie
 

Brillen

Zonnebrillen

Gebruiksvoorwaarden | Disclaimer & privacy | Algemene voorwaarden | Sitemap | Cookies
Copyright

Welkom bij Pearle Opticiens: Kies hier uw taal
 
Bienvenue sur Pearle Opticiens: Choisissez vortre langue