Logo
  
Hier vindt u uw opticien
Maak een afspraak 1

Monturen passen

Hier vindt u uw opticien
Maak een afspraak 1

Monturen passen

Omnium View Verzekering

org-be_pearle:/content_images/2012/service/garanties/gar-omniumview.gif

U kan uw bril niet zomaar missen. Daarom biedt Pearle Opticiens u de mogelijkheid uw bril te verzekeren tegen een ongeluk of diefstal. U betaalt eenmalig de verzekeringspremie bij aankoop en bent dan een jaar zorgeloos verzekerd. Uw eigen risico bij kras of breuk bedraagt dan slechts 20%, bij verlies of diefstal 40%. De rest vergoedt Pearle Opticiens voor u.

Volledige omniumverzekering voor 1 jaar

U krijgt gedurende een volledig jaar een omniumverzekering voor uw bril, zowel voor het montuur als voor de glazen. Hebt u géén schadegeval gedurende het jaar dat u verzekerd bent? Dan krijgt u het betaalde bedrag van uw verzekeringspremie als korting terug bij een volgende aankoop. Cumuleerbaar met andere promoties.

Bij Pearle Opticiens, heeft u al een brilverzekering vanaf €5!

Uw bril kost

Tot € 100

Tussen € 101 en € 200

Tussen € 201 en € 300

Tussen € 301 en € 400

Tussen € 401 en € 600

Vanaf € 601

Uw Omnium View kost

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

Uw bril kost

Uw Omnium View kost

Tot € 100

Tussen € 101 en € 200

Tussen € 201 en € 300

Tussen € 301 en € 400

Tussen € 401 en € 600

Vanaf € 601

€ 5

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

“Ik val ‘s avonds nog wel eens in slaap in de zetel. Half slapend zet ik dan mijn bril af die ergens tussen de kussens van de zetel verdwijnt. Dat gaat lang goed, maar natuurlijk niet altijd. Dus laatst sprong mijn zoontje na het eten op van zijn stoel en rende naar de zetel om televisie te gaan kijken. Hij plofte neer en ik hoorde het in de keuken kraken. Beteuterd hield hij 2 helftjes van mijn bril omhoog en begon van schrik heel hard te huilen. Op zo’n moment ben je blij met een Omnium View van Pearle Opticiens.”

Tom Peeters, klant van Pearle Opticiens

Voorwaarden voor Omnium View

1. Wat is verzekerd?

Verzekerd is een complete bril (montuur en glazen) of glazen die in een reeds bestaand montuur geplaatst zijn. Brillen of glazen kunnen uitsluitend bij een nieuwe aankoop verzekerd worden, d.w.z. de koop- en verzekeringsovereenkomst moeten tezamen en gelijktijdig gesloten worden. De verzekering geldt voor schade door:

  • krassen;
  • breuk;
  • verlies (bijvoorbeeld diefstal, roof of afpersing).

Gelieve rekening te houden met de uitsluitingen neergelegd in artikel 5.

2. Wanneer begint de verzekering te lopen?

De verzekering begint te lopen vanaf het sluiten van de koop- en verzekeringsovereenkomst.

3. Welke vergoeding mag u verwachten?

3.1. Bij krassen of breuk vergoedt de verzekeraar de kosten voor de vakkundige herstelling van de bril of glazen door middel van reserveonderdelen van dezelfde soort en kwaliteit, en/of glazen van dezelfde soort, deugdelijkheid en sterkte (zoveel als mogelijk door gebruik te maken van reserveonderdelen en/of glazen van de betreffende fabrikant). De vrijstelling ten laste van de verzekerde bedraagt 20% van de herstellingskosten, de kosten voor de reserveonderdelen en/of de kosten voor de glazen. Als de herstellingskosten, de kosten voor de reserveonderdelen en/of de kosten voor de glazen, boven de oorspronkelijke aankoopprijs van de bril of glazen liggen (economisch total loss), ontvangt u maximaal de aankoopprijs van de beschadigde bril of glazen, verminderd met de vrijstelling van 20%. Dit bedrag ontvangt u niet in contanten of tegoedbonnen, doch u dient zich tot het betreffende filiaal te wenden voor de aanschaf van een vervangende bril of glazen. Defecte onderdelen blijven na de vervanging eigendom van Pearle Opticiens. 3.2. Bij verlies wordt de volledige bril door een nieuwe bril van dezelfde soort en kwaliteit met glazen van dezelfde soort, deugdelijkheid en sterkte vervangen. De vrijstelling ten laste van de verzekerde bedraagt 40% van de koopprijs van de nieuwe bril. Als de kosten voor de nieuwe bril boven de aankoopprijs van de verloren bril liggen, bevat de vergoeding maximaal de hoogte van de aankoopprijs van de verloren bril verminderd met het eigen risico zoals hierboven omschreven. Dit bedrag ontvangt u niet in contanten of tegoedbonnen, doch u dient zich tot het betreffende filiaal te wenden voor de aanschaf van een vervangende bril. Wanneer u uitsluitend glazen hebt aangeschaft die in een reeds bestaand montuur zijn geplaatst, zijn overeenkomstig artikel 1 bij het sluiten van deze verzekering uitsluitend deze glazen verzekerd. Er zal dan geen vergoeding van het montuur plaatsvinden. 3.3. Zowel in geval van krassen of breuk als in geval van verlies is de maximale tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot één schadegeval. Onder schadegeval wordt verstaan een feit dat schade voortbrengt die dekking in het kader van deze polis tot gevolg kan hebben. Het geheel van schade te wijten aan hetzelfde schadeverwekkend feit, wordt als 1 schadegeval beschouwd.

4. Wat moet u doen in geval van schade? – Verplichtingen van de verzekerde

4.1. In geval van schade moet u daarvan zo spoedig als mogelijk melding maken in een Belgische Pearle Opticiens-vestiging, indien mogelijk in het filiaal waar u de bril gekocht hebt, op vertoon van de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst (met name de aankoopbon van de verzekeringsovereenkomst), de aankoopbon van de bril of glazen en de kaart met de Omnium View-polisvoorwaarden. Als u de bril ten gevolge van een misdrijf (bijvoorbeeld diefstal, roof, enz.) verloren hebt, moet u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk aangifte doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau en dient u het proces-verbaal tezamen met de bovengenoemde bescheiden voor te leggen bij melding van het schadegeval.


4.2. De verzekerde moet zonder verwijl aan de verzekeraar alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die hem worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. De verzekerde moet alle redelijke maatregelen nemen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken.


4.3. Indien de verzekerde één van bovenvermelde verplichtingen niet nakomt en er daardoor een nadeel ontstaat voor de verzekeraar, kan de verzekeraar aanspraak maken op een vermindering van zijn prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel. De verzekeraar kan zijn dekking weigeren, indien de verzekerde bovenvermelde verplichtingen met bedrieglijk opzet niet is nagekomen.

5. De verzekering geldt niet voor:

  • schade door slijtage;
  • gevolgschade ongeacht de aard (bijvoorbeeld lichamelijke letsels door glasbreuk e.d.);
  • opzettelijk veroorzaakte schade;
  • servicediensten die uw Pearle opticien in ieder geval uitvoert (bijvoorbeeld controle van de montuur en de glazen, nakijken of de bril nog juist zit en correctie indien nodig, schroeven aandraaien, vervangen en beveiligen, scharnieren smeren);
  • schade die in het kader van de garantie van de fabrikant in ieder geval door de fabrikant, Pearle Opticiens vergoed wordt;
  • monturen, indien nieuwe glazen in reeds bestaande monturen geplaatst zijn en enkel deze glazen verzekerd zijn.

6. Wanneer eindigt de verzekering?

De duur van de verzekering bedraagt 1 jaar vanaf de datum van het sluiten van de verzekering. De verzekering wordt niet stilzwijgend verlengd. Bij herstel of vervanging van glazen, montuur of de gehele bril kan u deze niet opnieuw verzekeren.

7. Wie is uw aanspreekpartner?

7.1. De schaderegeling vindt plaats via de Belgische Pearle Opticiens-vestiging waar u de schade overeenkomstig artikel 4 gemeld hebt. Als u nog verdere vragen hebt, staat ook Avus Belgium, B-2030 Antwerpen, Noorderlaan 87 als vertegenwoordiger van de verzekeraar ERGO Direkt Versicherung AG Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg, Duitsland, ter beschikking. Deze verzekeraar staat onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen, Graurheindorfer Straße 108, D-53117 Bonn, Duitsland. 7.2. Op deze verzekeringsovereenkomst is het Belgische recht van toepassing. 7.3. Bij een eventueel geschil is de Belgische rechter bevoegd. 7.4. Onverminderd de mogelijkheid voor de verzekeringnemer om een gerechtelijke procedure aan te spannen, kan elke klacht over de verzekeringsovereenkomst eveneens worden gericht aan de Ombudsdienst Verzekeringen op het volgende adres: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel.

8. Bescherming van de privacy

Overeenkomstig artikel 9 van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens delen wij u mee, dat uw persoonsgegevens (adres, geboortedatum, enz.) bij Pearle Opticiens opgeslagen en verwerkt worden teneinde deze overeenkomst uit te voeren. Pearle Opticiens is als enige hiervoor verantwoordelijk. De verzekeringsnemer heeft het recht om kennis te nemen van de verwerking van persoonsgegevens en om deze te weigeren. De verzekeringsnemer heeft tevens het recht om toegang te hebben tot de verwerkte gegevens en om deze te verbeteren of te wijzigen. Indien de verzekeringsnemer meer inlichtingen wenst over het privacybeleid van Pearle Opticiens of de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, kan deze zich wenden tot Pearle Opticiens.

9. Diversen

9.1. De eenmalige premie dient bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst te worden voldaan. 9.2. De verzekeringsovereenkomst kan u binnen 1 maand vanaf de dag waarop ze werd gesloten, herroepen. Hiertoe dient u in persoon bij de winkel van Pearle Opticiens, waar u de bril of glazen hebt gekocht en de verzekeringsovereenkomst hebt afgesloten, de bijzondere voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst (i.e. de aankoopbon van de verzekeringsovereenkomst), de aankoopbon van de bril of glazen en de kaart met de Omnium View-polisvoorwaarden af te geven. Wanneer aan bovengenoemde voorwaarden is voldaan, zal de opzegging worden geaccepteerd en ontvangt u de volledige eenmalige premie, zoals u deze hebt voldaan ten behoeve van de verzekeringsovereenkomst, in contanten retour. ERGO Direkt Versicherung AG Karl-Martell-Str. 60, 90344 Nürnberg, Duitsland.

Welke bril past het best bij welk gezicht?

Word fan op Facebook!
 

Contactlenzen thuis bezorgd
 

Budgetvriendelijke selectie
 

Brillen

Zonnebrillen

Gebruiksvoorwaarden | Disclaimer & privacy | Algemene voorwaarden | Sitemap | Cookies
Copyright

Welkom bij Pearle Opticiens: Kies hier uw taal
 
Bienvenue sur Pearle Opticiens: Choisissez vortre langue